Kreativ_Terapi varmare

FÖRETAGS-
TJÄNSTER

 • Samtalsterapi
 • Relationsterapi
 • Coaching
 • Stresshantering
 • Krishantering
 • Debriefing
 • Föreläsningar
 • Stress- och krisdebriefing
 • Konfliktlösning
 • Ledarskapsstöd/utvecking
 • Medarbetarstöd/utveckling
 • Medarbetarsamtal, ledarstöd
 • Medarbetarsamtal, medarbetarstöd
 • Sorgbearbetning
 • Kommunikation NVC, Non Violent Communikation (Giraffspråk).
 • Personlig Effektivisering och strukturering av arbete, framför allt administrativa arbetsuppgifter
 • Säljcoaching;
  • hur bemöta olika personlighetstyper 
  • hinder och möjligheter för framgång

Så här arbetar vi

Generellt

 • Vår grundfilosofi är att hitta människan eller gruppen där den är
 • Hitta personens vilja och utvecklas därifrån.
 • Hitta bakomliggande orsaker till personens problem
 • Så att du kan förstå dig själv och släppa det som behöver släppas och gå vidare.
 • Robust enkel teori så du förstår dig själv utifrån forskning och hur vi fungerar rent psykologiskt.
 • Genom att fira framgångar skapar vi nya positiva mönster
 • Vid behov lagom utmaningar så prosten kommer framåt dit hen vill. /Vågar gå utanför sin komfortzon.
 • Verktyg att hantera hens arbete och hens vardag

Akut stress och kris

- Varför Kreativ Terapi?

 • Med över 5 års utbildning och över 20 års erfarenhet besitter jag stor kunskap och erfarenhet om stress och krisbearbetning.
 • Alla vi behandlat har sluppit sjukskrivning genom våra åtgärder.
 • Vi är snabbt på plats online och erbjuder debriefing, avlastande och stödjande samtal.
 • Åtgärder för lugn och ro kommer fort på plats, redan efter första samtalet har hela systemet hos den drabbade lugnats ner och det som pågår har börjat normaliserats.
 • Stress kommer när vi har för mycket att göra eller för mycket omkring oss och i grunden oftast från olösta problem i nuet och eller från något gammalt vi bär med oss. Därför  fokuserar vi också på grundorsakerna till problemen och kan arbeta igenom dem.

Så här arbetar vi med stress, kris och utbrändhet


Om en enskild medarbetare eller du själv hamnar i väldigt mycket stress eller kris använder vi följande upplägg:
 • 1 debriefing samtal online. 
 • 2-3 avlastande samtal online.
Tystnadsplikt gentemot klienten råder.

Status och behov rapporteras till HR ellerchef. Om så önskas kan vi vara med i ett tre-parts möte online eller per telefon. 
 

Hur går det till?

 
 • Första samtalet handlar om att dels lugna ner och börja normalisera det som händer.
 • Under andra och tredje samtalet fortsätter det och en "ytlig" livskartläggning görs.
 • Vi spårar var krisen/eller stresskulmen härör ifrån och om det finns djupare personliga orsaker som också påverkar stressen och som behöver arbetas igenom.
 • Under sista samtalet görs också en bedömning tillsammans med den drabbade om eventuella fortsatta åtgärder tillsammans med Kreativ Terapi eller andra möjliga vägar.

Stress-hanterings-program

- med personlig utveckling och mindfullness

12 onlinemöten, helt individanpassat, utbildning, terapi och coaching i stresshantering och självkännedom med mindfullnes. Där vi fokuserar på grundorsakerna till krisen, stress och utbrändheten eller nästan utbrändheten.

Med den här utbildning har ingen  vi tagit emot behövt någon sjukskrivning. De kan fortsätta arbeta om möjlighet ges av arbetgivaren, att göra mindfullnes-övningar och en stunds vila eller promenad på arbetstid.

Efter den här utbildningen har deltagarna verktyg för att forsätta jobba och leva sina liv som före krisen, med verktyg som fungerar.

Vi går också igenom arbetssituationen, upplevelsen av arbetsbelastning, problem och möjligheter samt ger råd kring effektivisering som reducerar stress.
Det ingår, om bedömning görs att det inte blir för mycket: Övningar, meditationer/mindfullness och uppdrag att göra mellan möten ingår.

I programmet går vi sedan mer på djupet och väljer aktuella moduler från listan:

 1. Önskad Förändring
 2. Livskartläggning
 3. Känslor & Behov
 4. Roller & Mönster
 5. Barndom
 6. Överlevnadsstratergier
 7. Jag och vilja
 8. Acceptans
 9. Gränssättning
 10. Förändring och Transformation
 11. Framtid 
 12. Avslut

Möljlighet till frågor via mejl, mellan mötena och möjlighet till korta "stöd"-möten inom 24 timmar vardagar vid behov ingår.
Det går också bra att varva med chefscoaching eller någon annan av våra tjänster.

Pris 2022 23.900 :- ex. moms

Hur vi kan arbeta tillsammans med er?

 • Vi kan ta fram offerter för olika åtgärdspaket som vi kommer överens om.
 • Vi kan jobba långsiktigt för att t.ex. sänka sjuktalen framför allt med stressrelaterade sjukdomar och arbeta förebyggande med stress.
 • Ökad tolerans mellan medarbetare.Ett öppet arbetsklimat med högt till tak, vilket ökar trivsel och friskfaktorer.
 • Komma till rätta med för hög stressnivå och prestationskrav inom medarbetarna.
 • Komma till rätta med långvariga konflikter eller dålig psykosocial arbetsmiljö.
 • Hjälpa medarbetare som av någon orsak har stangnerat och behöver komma loss.
 • Jobba med kommunikation mellan medarbetare.
 • Stödja chefer i deras roll.
 • Ni kan abonnera på våra tjänster ett visst antal timmar per vecka minimum 3 timmar = en förmiddag eller eftermiddag.
 • Ni kan anlita oss mot betalning per timme för närvarande (2020) 1.380 kr ex. moms.

Malin Silander - HR Chef - Svensk fastighetsförmedling rekomenderar Kreativ Terapi.

"Vi har valt att anlitat Kreativ Terapi och terapeut Anne-Lie Fant för att stötta och hjälpa våra medarbetare som hamnat i kriser eller varit nära utbrändhet. Genom snabba åtgärder har våra medarbetare fått precis det stöd de behövt utifrån sin situation som i sin tur lett till en minskad sjukfrånvaro ."

Är du också intresserad av att anlita Kreativ Terapi för att stötta din personal i kris? 

Abonnemang - varför då?

 • HR-chef/ chefer har alltid tider för den oväntande krisen.
 • När konflikter uppstår mellan två medarbetare kan dessa snabbt tas om hand och bearbetas. Vi möter en medarbetare i taget 45-60 min och därefter båda tillsammans 60-90 min. (då lånar vi lite tid från en kommande vecka).
 • Vi kan också se åtgärder som behövs i en tjänst för att skapa mer balans och attraktivitet förmedarbetare och för företaget.
 • Vi kan se problem i den psykosociala miljön och påtala den.
 • Vi lär känna organisationen och företagsklimatet och kan snabbare och snabbare förstå bakomliggande strukturella problem och påtala dem.
 • Vi kan finnas på "plats" och stödja i olika utvecklingsprojekt eller konflikthantering där det behövs.


Abonnerar ni på våra tjänster så kan ni fylla vår tid med det ni önskar, se möjligheter under fliken företags-tjänster. Exempel på upplägg, kan variera från vecka till vecka. Inom möjliga ramar försöker vi tillgodose toppar och dalar och flytta någon timme hit eller dit.

A
- Säljcoachning, 30 min
- Krissamtal, 60 min
- Ledarstöd, 60 min
- Säljcoachning 30 min

B
- Medarbetarsamtals stöd 45 min
- Säljcoachning, hinder, 45 min
- Krissamtal 60 min
- Samtalsterapi 60 min

C Konflikthantering
-Medarbetar A, 45 min
-Medarbetare B, 45 min
-Medarbetare A+B tillsammans, 90 min

För tre timmar i veckan = en halv dag, är månadskostnaden 14.490:-* (ex.moms) 12 månader per år . Kan betalas mot faktura månadsvis i förskott. 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid betalning av hela beloppet i förskott ges 10 % rabatt.

* Priset är baserat på 42 arbetsveckor för Kreativ Terapi

Företagarcoaching
Hitta din innersta mision och förverkliga den i ditt företagande som går hand i hand med ditt liv 

Så hjälper företagarcoachning om du vill och satsar:

Du hittar till din innersta längtans mision med ditt liv och ditt företagande och därifrån kan du

 • skapa och förverkliga ditt nya liv med ditt företag.
 • hitta dina vardags- och företagsvisioner och mål.
 • styra och genomföra ditt liv och ditt företag mot dina visoner och mål.
 • sätta fokus på rätt saker.

Chefscoaching

Är du chef och ledare, reflekterar du över skillnaden?
Behöver du en push, uppmuntran eller stöd?
Då är kan jag finnas där för dig! 


Känner du dig ibland ensam och lite vilsen i ditt uppdrag eller ditt ledarskap. Tycker du det är jobbigt med medarbetarsamtal?

Jag har själv arbetar som chef och ledare i den offentliga sektorn i drygt 10 år på lite olika nivåer. Jag har coachat många företagare och chefer på olika nivåer. Jag har erfarenhet av allt inom ledarskap (tror jag) och jag är coach, samtalsterapeut och relationsterapeut.

Välkommen att prova proffesionellt stöd!

Läs mer om chefscoachning.

Boka chefscoaching